Leerplicht en verlof

Extra verlof en leerplicht

Op grond van de Leerplichtwet zijn ouders/verzorgers ervoor verantwoordelijk dat hun kind de school bezoekt. Dat houdt in dat uw zoon of dochter iedere dag naar school moet, behalve tijdens de schoolvakanties, studiedagen e.d. zoals in deze site en in de schoolgids vermeld. Daarnaast kan het zijn dat er verlof nodig is buiten de schoolvakanties.
Wanneer u als ouders/verzorgers in verband met de specifieke aard van het beroep niet weg kunt in één van de schoolvakanties, kunt u voor uw zoon of dochter slechts eenmalig extra vrij vragen voor maximaal tien dagen per jaar.
Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Dit extra verlof moet van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, het liefst acht weken van tevoren. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de directie.

Als het om een periode van langer dan 10 dagen gaat, wordt de aanvraag voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden

Het kan voorkomen dat er externe omstandigheden zijn, buiten de wil van u als ouders/verzorgers, waardoor uw kind verhinderd is de school te bezoeken.

Omstandigheden voor extra verlof om speciale redenen:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;

Voor andere belangrijke redenen, met uitzondering van vakantieverlof. oordeelt de schooldirectie.

Alle verlofaanvragen dienen zoveel mogelijk vooraf voorzien te zijn van een bewijsmiddel.

Omstandigheden waarvoor geen extra verlof wordt verleend

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd topsport.

In alle gevallen moet er, liefst 8 weken van tevoren, een aanvraag om verlof worden ingediend bij de directie van het H. Hart met daarin vermelding van de reden waarom extra verlof wordt aangevraagd. U krijgt schriftelijk bericht van de directie op uw aanvraag.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de directie.

Als het om een periode van langer dan 10 dagen gaat, wordt de aanvraag sowieso voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.
NB: Bij het vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim wordt de afdeling leerplichtzaken van de gemeente Wijchen ingelicht.
Regelmatig vindt er controle plaats door een van de leerplichtambtenaren als kinderen afwezig zijn.
Als ongeoorloofd schoolverzuim wordt geconstateerd, is een boete het gevolg.

Mocht bij een inspectiebezoek blijken dat de school onterecht verlof heeft toegekend dan kan de school ook een boete opgelegd krijgen.

We hanteren op het Heilig Hart de gangbare normen voor verlof en we verwijzen u naar de leerplichtambtenaar als u ons vraagt daar vanaf te wijken.