Medezeggenschapsraad

Wat kan de medezeggenschapsraad voor u doen?

De medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, instemmen met het gemaakte schoolplan en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De medezeggenschapsraad heeft algemene rechten, zoals het recht op informatie. Daarnaast is er het advies- of instemmingsrecht.

De MR vergadert volgens een vast activiteitenplan.

Samenstelling

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Leden medezeggenschapsraad Heilig Hart

De MR op de Heilig Hart school bestaat uit de volgende personen:
Anne Eijkemans, leerkracht
Agnes van Loon, leerkracht
Ellen van Dorland, moeder van Lisa en Stijn
Joris Croonen, vader van Noa en Amy

Informatie en contact

De notulen van de MR staan onderaan deze pagina bij downloads. Ze hangen ook in de hal bij de onderbouw. Heeft u vragen of opmerkingen, spreek één van de leden dan aan! Daar zijn we voor.

Mailen kan ook: Heilighart.MR@kansenkleur.nl

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

U bent van harte welkom!

downloads

Reglement MR