Onderwijs zorgcentrum

Het onderwijszorgcentrum (OZC) van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur.

Kans & Kleur heeft in januari 2011 officieel het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur geopend met de ambitie om te realiseren dat alle kinderen in de gemeente Wijchen een dagarrangement van onderwijs en opvang kunnen krijgen in de gemeente Wijchen. Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen.

Het onderwijszorgcentrum heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur zullen een bijdrage leveren aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale leerbehoeften. Het centrum is verbonden aan de Bolster, de school voor Speciaal Basisonderwijs en is de opvolger van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Wijchen. Het onderwijszorgcentrum kent de volgende functies:

 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Zorg-adviesteam (ZAT) voor scholen
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

De komende jaren groeien we verder uit naar een volwaardig onderwijszorgcentrum passend bij de nieuwe wet passend onderwijs.

Hieronder een uiteenzetting van de onderdelen die inmiddels gerealiseerd zijn:

 • Het Onderwijszorgcentrum met een centrale aansturing
 • Jong risico kinderen (JRK) -groep op de Bolster
 • Crisisopvang op de Bolster
 • Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen d.m.v. spreekuren voor ouders en medewerkers van de scholen. Er is hulp voor      zorgleerlingen en zorggezinnen en toeleiding naar algemeen maatschappelijk werk of andere hulp.
 • Netwerk voor intern begeleiders, de Werkgroep Afstemming Leerlingenzorg (WAL).
 • Taalklas voor kleuters met taalproblemen en ondersteuning voor neveninstromers.
 • Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8 voor alle scholen van Kans & Kleur
 • Ambulante begeleiding of preventieve ambulante  begeleiding en collegiale consultatie door excellente leerkrachten van het      huidige speciaal basisonderwijs, basisonderwijs en de huidige Regionale Expertisecentra met scholen voor speciaal onderwijs voor alle basisscholen, gericht op individuele leerlingen of groepen
 • Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn
 • Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen i.v.m. de doorgaande lijn
 • Zorg Advies Team, inclusief permanente commissie leerlingenzorg (PCL)
 • Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen Wijchen
 • De Bolster verzorgt in samenwerking met cluster 3 een gespecialiseerd passend aanbod voor de leerlingen met een indicatie SO 3.