Oudergesprekken

In de week van 22 juni staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is voor ouders met leerlingen uit groep 1 t/m 7 en is facultatief. Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de leerkracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. De gesprekken worden via Teams of telefonisch gevoerd.

Ouders van leerlingen uit groep 6 hebben normaal gesproken verplichte oudergesprekken waarbij de voorlopige uitstroom wordt besproken. Deze gesprekken stellen wij uit naar volgend schooljaar. Door de coronamaatregelen is ons onderwijs dusdanig anders geweest dat we eerst de leerlingen op school goed willen monitoren.

De gesprekkencyclus voor ouders van leerlingen uit groep 8 is afgerond.

Het goede doel

Voor de jaarlijkse goede doel actie, dit jaar Stichting Hulphond, is er al enthousiast gestart met het inzamelen van geld voor de sponsorloop en lege flessen voor de flessenactie. Helaas heeft het Coronavirus ook invloed op onze actie voor het goede doel gehad, waardoor de sponsorloop dit schooljaar niet meer plaats zal kunnen vinden. 

Wij verzoeken de kinderen om het geld wat zij tot nu toe opgehaald hebben in een envelop bij hun leerkracht af te geven. Meneer Maikel zal ervoor zorgen dat dit veilig bewaard wordt en volgend schooljaar zullen wij (afhankelijk van de dan geldende richtlijnen) een nieuwe datum prikken om alsnog een sponsorloop te kunnen houden. De lege flessenactie zal in aanloop op de sponsorloop volgend schooljaar ook weer opgepakt worden. Zodat we daarna alsnog een mooi bedrag kunnen overhandigen aan Stichting Hulphond. 

Aangepaste rapporten


In het aangepaste rapport komt ook een reflectie over het thuisonderwijs. U kunt dit blad samen met uw kind invullen. In onderstaande vlog legt Thirza uit wat de bedoeling is.

Protocol volledige opening

Gisteravond is het protocol voor volledige opening van het basisonderwijs gepubliceerd. Dit protocol wijkt eigenlijk niet veel af van het protocol zoals op dit moment door ons wordt gehanteerd. We bespreken het nieuwe protocol op 3 juni met de medezeggenschapsraad. Onderstaande regels geven op hoofdlijnen aan waar wij ons aan dienen te houden. Het volledige protocol kunt u hier lezen.

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
  worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
  contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep.

Wij blijven ook na 8 juni werken met een inloop van 8:15 tot 8:30 uur. De leerlingen gebruiken dezelfde ingang zoals ze nu ook doen tijdens hun lesdag. De noodopvang komt te vervallen vanaf 8 juni.

Rapporten

De bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt (en nog steeds doormaken), vraagt ook om een bijzondere rapportage. We hebben als team besloten dat ons huidige rapport niet aansluit bij de invulling van ons onderwijs tijdens de Corona-crisis.

U ontvangt dit jaar een alternatief rapport waarbij het onderwijs op afstand en het 50% onderwijs een belangrijk uitgangspunt zal zijn. Ook uw inbreng als ‘thuisonderwijzer’ zal hierin een plaats krijgen. Onze plannen worden op dit moment uitgewerkt en binnenkort kunnen wij u hier meer over informeren.

Afname toetsen leerlingvolgsysteem (Cito)

We maken gebruik van toetsen en observaties om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en daarmee ons onderwijs optimaal af te stemmen op de leerling. Dat is precies wat we nu ook willen weten: hoe hebben onze leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod? 

Nu we weten dat de leerlingen een aantal weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Om de verschillende keuzes in het aanbod goed af te stemmen op de behoefte van de leerling, hebben we besloten om in de maand juni gebruik te maken van enkele essentiële Cito-toetsen.

Vanzelfsprekend zullen de kinderen niet “afgerekend” worden op deze afnames door de bijzondere situatie ten gevolge van het COVID-19 virus. Ook zullen de resultaten niet worden meegenomen in de advisering richting het vervolgonderwijs. Het is echt bedoeld om meer zicht te krijgen op de huidige ontwikkeling van de leerling en zo nodig ons aanbod daarop af te stemmen.

Vanaf 8 juni weer volledig naar school

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. Als het zo goed blijft gaan en er geen contra-indicaties zijn, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen:

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

In de komende dagen zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling. Naar verwachting is het bijgestelde protocol rond 27 mei gereed. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bovenstaande betekent voor onze school dat we tot en met vrijdag 5 juni doorgaan met de bestaande A en B groepen. In de Parro-agenda kunt u binnenkort de planning van deze groepen terugvinden.

Formatie schooljaar 2020-2021

Mét of zonder crisis, ook volgend schooljaar gaan we als team weer het maximale uit onze leerlingen proberen te halen. Helaas is dat volgend schooljaar zonder Ria Bijlaart. Ria gaat vanaf het nieuwe schooljaar genieten van haar pensioen.

Aanstaande periode gaan we met het team aan de slag om met elkaar de ‘bemensing’ rond te krijgen voor het komende schooljaar. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Een eerste begin….

We hebben de eerste week achter de rug waarin we alle leerlingen weer in onze lokalen hebben kunnen verwelkomen. Uiteraard met veel beperkingen, maar het voelt toch goed om elkaar weer ‘in het echt’ te ontmoeten. Als ouder heeft u wellicht vragen over de beperkingen en richtlijnen die we tot uitvoering hebben gebracht bij ons op school. Onderstaande poster is daarbij een hulpmiddel ter verduidelijking. Deze posters hangen ook bij de toegangspoorten van het schoolterrein. U kunt bij vragen uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de schoolleiding.

Meer info: rijksoverheid.nl/coronavirus

Nu de eerste stappen tot opening gezet zijn, gaan we als team verder met de uitwerking van nieuwe vraagstukken:
– Hoe gaan we ons leerlingvolgsysteem inzetten (Citotoetsen)?
– Wat doen we met ons rapport?
– Hoe nemen we afscheid van onze schoolverlaters?

Als we hier meer duidelijkheid over hebben dan laten wij dit u weten. Sommige antwoorden kunnen we echter pas geven n.a.v. nieuwe richtlijnen die door de overheid worden opgesteld.