Plusgroep

Plusgroep

In het kader van zorg voor álle kinderen is er voor de leerlingen in de groepen 7 en 8 van alle Wijchense basisscholen die hoogbegaafd zijn de mogelijkheid om deel te nemen aan een plusgroep.

De zorg voor deze leerlingen én ook voor de jongere meerbegaafde leerlingen op onze school valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. In de plusgroep wordt vooral aandacht besteed aan het leren leren en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. De inhoudelijke verrijking en verdieping van de lesstof vindt plaats binnen het reguliere lesprogramma van de school.

De plusgroep voor alle Wijchense basisscholen is voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en groep 8 en is een gezamenlijk project van het Maas Waal College en samenwerkingsstichting Kans & Kleur. De kinderen van groep 8 krijgen hun lessen op woensdagochtend in het Maas Waal College, de kinderen van groep 7 krijgen hun lessen op vrijdagochtend in het onderwijszorgcentrum van Kans en Kleur wat gevestigd is in de Bolster.

De criteria waaraan kinderen moeten voldoen om deel te nemen aan de plusgroep zijn als volgt:

een IQ van 130 of hoger of een leerling, doorgetoetst op het L.V.S. (leerlingvolgsysteem), met uitsluitend A-scores op de eindtoetsen van rekenen,
taal, spelling en begrijpend lezen van minimaal een jaar verder. (bv. eindtoets groep 8 voor een leerling uit groep 7)

De aanmelding voor de Plusgroep kan alleen gebeuren door de school, uiteraard met toestemming van de ouders.

Het vervoer van en naar de plusgroep moet door de ouders zelf geregeld worden. Voor meerbegaafde leerlingen in groep 8 bestaat de mogelijkheid om in de tweede helft van het schooljaar deel te nemen aan de “Toptoets”. De Toptoets is een jaarlijkse kennis- en denkwedstrijd van “Stichting Cognitief Talent”.

Het Heilig Hart verleent medewerking bij deelname aan de toets maar organiseert en financiert de toets niet. (Op onze school doen alle leerlingen van groep 8 mee aan de onafhankelijke eindtoets van Cito).