Terugkoppeling MR vergadering

Afgelopen donderdag is de medezeggenschapsraad weer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

GMR: Begroting Kans & Kleur is aan de orde geweest. Een gezond beeld waar GMR positief over is. Er is een werkgroep samengesteld om eens kritisch te kijken naar het ziekteverzuim. Welke middelen kunnen we inzetten om dit verzuim te minimaliseren? Tevens is de GMR nog op zoek naar een nieuwe voorzitter en is er een werkgroep om de structuur van de GMR onder de loep te nemen.

Engels: Vanuit de MR is het verzoek gekomen om het vak Engels te agenderen. We hebben de doelen besproken waar we op school mee werken. Deze doelen hebben we naast de doelen gehouden die vanuit de overheid van ons worden verwacht. Het gaat om luisteren/lezen, globaal kunnen begrijpen en gericht op spreekvaardigheid. We spreken uit dat Engels geen vak mag zijn dat snel van het rooster verdwijnt wanneer er geschoven moet worden in het programma.

Protocol MR verkiezingen: We hebben met elkaar de procedure doorgenomen die nodig is wanneer meerdere personen zich aanmelden om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Eind januari volgt er een eerste oproep via ‘t Hartlopertje om je aan te melden als lid.