Terugkoppeling MR vergadering

Tijdens de laatste vergadering werden verschillende onderwerpen besproken. Allereerst kwam het definitieve vakantierooster voor 2024-2025 aan bod. Er waren aanpassingen gemaakt, zoals het gelijktrekken van de voorjaarsvakantie met carnaval en een vervroegde meivakantie. De afstemming gebeurde met aandacht voor de examenperiode in mei. Het definitieve rooster komt binnenkort op de schoolwebsite. Studiedagen worden aan het eind van dit schooljaar besproken met de MR.

Een ander punt op de agenda was het mobiliteitsbeleid. Vanuit de GMR-vergadering is nieuw beleid gepresenteerd over algemeen geldende criteria, mogelijk waardoor schoolspecifieke criteria niet meer nodig zijn. De definitieve status hiervan moeten we nog controleren.

Er is ook gesproken over de gezamenlijke MR/GMR bijeenkomst. Tijdens deze vergadering werd informatie verstrekt over het opstellen van een nieuw schoolplan, de relatie met het nieuwe beleidsplan en de rol van de MR.

Financiële zaken stonden ook op de agenda, met een vroege behandeling van de begroting. Maikel lichtte de begroting toe, waarbij het leerlingenaantal en investeringen in meubilair werden besproken. Er worden plannen gemaakt voor nieuw meubilair, inspiratie werd opgedaan bij EromesMarko. Er worden meerdere offertes aangevraagd. Andere nieuwe investeringen hebben betrekking op ICT, inclusief afschrijvingen voor laptops van leerlingen en leerkrachten, evenals nieuwe schermen in 2027.

De schoolgids (zie website school) voor 2023-2024 werd ook onder de loep genomen, met opmerkingen over aanpassingen aan verschillende pagina’s, waaronder het jaarplan, informatie over specialisten, toevoeging van voornamen van leerkrachten en verduidelijking van activiteiten en kosten voor het schoolkamp.

Het time-outprotocol werd besproken in het kader van toenemend grensoverschrijdend gedrag. Er werd benadrukt dat helderheid en een goed gedocumenteerd dossier cruciaal zijn voor het gebruik van deze procedure, waarbij vaak externe deskundigen en ouders bij het proces worden betrokken.

Tot slot werden de aanbevelingen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) doorgenomen. Groene aanbevelingen waren al afgerond, rode stonden nog open en paarse hadden een lagere prioriteit.

De vergadering eindigde met een rondvraag, waarbij terugkoppeling werd gevraagd over EHBO-lessen, suggesties voor cultuuractiviteiten en het idee om Engels als apart agendapunt te behandelen, inclusief doelen voor basisonderwijs en aansluiting op voortgezet onderwijs, met specifieke vermelding van Cito 0-metingen voor Engels, Nederlands en wiskunde.