Verslag MR vergadering 15 maart 2021

De begroting is besproken en goedgekeurd. Hieruit blijkt dat er 0.8 FTE bezuinigd moet worden. Als gevolg hiervan kan het zijn dat het mobiliteitsplan in werking gesteld moet worden. Deze is voorgelegd aan de MR, en zal na goedkeuring door de bestuurder nog ter goedkeuring aan de MR voorgelegd worden. 

We zijn in afwachting van de concrete invulling van de eventuele extra gelden vanuit het ministerie. 

De CITO toetsen zijn in volle gang om inzicht te verkrijgen in de onderwijsbehoefte. Als de evaluatie achter de rug is, worden ouders hier verder over geïnformeerd. 

De MR stemt in met de voorgestelde scenario’s bij quarantaine van medewerkers en of leerlingen, waarbij voorop staat dat het maatwerk blijft. 

Er heeft zich nog geen ouder gemeld om MR lid te worden. Maikel zal een Parro bericht sturen naar alle groepen. Ook in het koffie-uurtje zal hier nog aandacht voor zijn.